Recent benoemd/ voorgedragen

Jan  Rijpstra
Frans  Ronnes
Liesbeth  Spies
Rianne  Donders-de Leest
Peter den Oudsten
Marco  Out
Henny van Kooten
Martijn  Dadema
Ger van de Velde-de Wilde
Marcel  Thijsen

Homepage

Vrijdag 31 oktober 2014
Onder leiding van VEWIN, de vereniging van drinkwaterbedrijven, heeft het NGB samen met IFV en Crisis Support Team een nieuwe mindmap opgeleverd. Deze mindmap gaat over (dreigende) drinkwaterincidenten. Op een overzichtelijke manier geeft het de bestuurlijke aandachtspunten bij burgemeesters en hun adviseurs weer.Lees meer
Donderdag 30 oktober 2014
Vandaag is Burgemeestersblad 74 uitgekomen, met onder meer aandacht voor het recente Najaarscongres, de discussie over de aanstellingswijze en een interview met burgemeester Gerbrandy over het dug-out drama in Twijzel.Lees meer
Vrijdag 24 oktober 2014
Deze week bracht het Lectoraat Crisisbeheersing (gezamenlijk lectoraat van Politieacademie en IFV) de publicatie "Crises en mini-crises 2013" uit. Hierin wordt met verschillende auteurs teruggeblikt op de crises die in 2013 in ons land hebben plaatsgevonden. Het NGB heeft een bijdrage geleverd aan de reconstructie en analyse van de zoektocht naar de Zeister broertjes Ruben en Julian, in mei 2013.Lees meer
Vrijdag 10 oktober 2014
Hoe ziet de functie van de burgemeester er in de toekomst uit in het licht van maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen? Deze onderzoeksvraag staat centraal in een van de interdisciplinaire programma's van de Honoursacademy van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vandaag besprak Bernt Schneiders, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters de onderzoeksopdracht met de studenten.Lees meer
Vrijdag 10 oktober 2014
De grens in de versobering van de rechtspositie van bestuurders bij gemeenten provincies en waterschappen is bereikt. Dat schrijven de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de beroepsverenigingen van burgemeesters, wethouders en voorzitters en dagelijks bestuurders van waterschappen in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Die behandelt een wetsvoorstel om de duur van de voortgezette Appa-uitkering te halveren.Lees meer
Vrijdag 10 oktober 2014
Deze week kwam een nieuw rapport uit van het WODC. Het gaat over de manier waarop individueel ongenoegen zich kan bundelen en leiden tot (openbare) ordeverstoringen. Het legt de variabelen bloot die verklaren waarom in het ene geval de vlam in de pan slaat en in een - op het oog vergelijkbare situatie - de ordeverstoring uitblijft.Lees meer