Recent benoemd/ voorgedragen

Annemarie  Penn- te Strake
Marjon  de Hoon- Veelenturf
Rein  Munniksma
Steven de Vreeze
Pieter van  Veen
Tineke  Schokker
Jaap  Paans
Erik  Boog
Frans  Weekers
Marcel  Delhez

Homepage

Dinsdag 5 mei 2015

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert in samenwerking met de Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters een serie regionale bijeenkomsten over het omgaan met incidenten in het sociaal domein. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor burgemeesters en wethouders en gericht op uitwisseling van ervaringen en oefening met het omgaan met incidenten in het sociaal domein.

Lees meer
Dinsdag 5 mei 2015

Het lectoraat Cybersafety (een onderzoeksinstelling van NHL Hogeschool en de Politieacademie) vraagt uw medewerking aan een onderzoek de mogelijkheden om OOV-bevoegdheden in te zetten in de digitale wereld. Met een anonieme enquête wil het lectoraat Cybersafety de opvattingen van u als burgemeester in kaart brengen. Dit verkennend onderzoek vormt de opmaat naar de ontwikkeling van een handreiking voor bestuurlijk handelen bij online verstoring en digitale crisis.

Lees meer
Dinsdag 28 april 2015

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 april 2015 met 48 stemmen voor en 21 stemmen tegen een initiatiefwet aangenomen voor de deconstitutionalisering van de benoeming van de Commissaris van de Koning en burgemeester. Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Schouw (D66) haalt de wijze van aanstelling van de Commissaris van de Koning en de burgemeester uit de Grondwet. Dit was de eerste lezing van deze Grondwetswijziging. Voor de Grondwetswijziging is (in tweede lezing) in beide Kamers een tweederde meerderheid nodig. Dit voorstel kan pas behandeld worden na nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.

Lees meer
Vrijdag 24 april 2015

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, is door de adviescommissie governance van de VNG voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de VNG. De leden van de VNG kunnen tot 13 mei tegenkandidaten voor het voorzitterschap aandragen. Tijdens het congres van de VNG, op 3 juni, kiezen de leden de nieuwe voorzitter.

Lees meer
Maandag 20 april 2015

ProDemos gaat in 8 gemeenten gratis een cursus Politiek Actief verzorgen. Burgemeesters kunnen hun gemeente voor deze gratis cursus aanmelden. De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.

Lees meer
Vrijdag 17 april 2015

Als je de aanstellingswijze van de burgemeester wijzigt, bezie dan het gehele lokale bestuur; dat is de leidraad van de notitie over de aanstellingswijze en positie van de burgemeester, die minister Plasterk vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben waardering voor de inhoud van de notitie.

Lees meer